Почетна Category Blog Помошник директор
Помошник директор PDF Print E-mail
Written by Administrator   
02.20.2023

Д-р Зекирија Зекири, е назначен за Помошен директор за настава во АСУЦ Боро Петрушевски на Град Скопје на 01 септември 2006 година.

Зекирија Зекири е роден на 13 март 1977 година во Скопје, каде го завршил основното и средното образование.Дипломиран машински инженер на Универзитет Св Кирил и Методиј во Скопје-Машински факултет Скопје

Завршил втро циклус студии на Универзитет Св Кирил и Методиј во Скопје-Машински факултет Скопје каде што се стекнува со академски назив магистер по технички науки од областа на индустриското инженерство и менаџмент.

На Универзитетот Св Климент Охридски Битола го одбранил својот докторски труд Научен пристап и напредни техники за развој на оптимални компоненти кај спојки за моторни возила и се стекнува со назив Доктор на науки од областа на индустрискиот менаџмент.

Зекирија Зекири , својата професионална кариера и образование низ годините ги градеше во АСУЦ Боро Петрушевски на Град Скопје почнувајќи како наставник по машинска група на предмети. На 01 септември 2006 година  е назначен за Помошен директор за настава во АСУЦ Боро Петрушевски на Град Скопје и сеуште ја врши својата функција.

Во текот на својата професионална кариера е учесник на голем број работилници и симпозиуми во нашата држава и надвор од неа.

Течно зборува англиски, македонски и албански јазик.